Osaühing Puidukoda

 1. Meie

Osaühing Puidukoda, registrikood 10207067 („Meie“) on põhitegevuseks on kõrgema lisandväärtusega okaspuu höövelmaterjali tootmine ja turustamine. Lisaks pakume mitmeid puidu järeltöötluse võimalusi nagu värvimine, kappimine, otsatapp, immutus.

Meie töötleme oma tegevuses teatud määral isikuandmeid ja Meie jaoks on oluline, et isikuandmete töötlemine toimuks läbimõeldult, eesmärgipäraselt ja turvaliselt, et ka seeläbi kasvatada Meie klientide rahulolu.

Käesolevad Andmekaitsereeglid kajastavad Meie põhimõtteid isikuandmete töötlemisel ning sellega seonduvaid kohustusi, õiguseid ja vastutust.

Meie asukoha aadress on Kivi tn 25, Karksi küla, Mulgi vald, Viljandi maakond 69104, info@puidukoda.eu.

 

 1. Isikuandmed ja isikuandmete töötlemine

Kuna Meie klientideks on enamasti juriidilised isikud siis Me töötleme isikuandmeid oma igapäevases majandustegevuses põhiliselt volitatud töötlejana, ainult teatud juhtudel ka vastutava töötlejana.

Volitatud töötlejana saame isikuandmed oma juriidilisest isikust kliendilt, kelleks on peamiselt Meilt tooteid telliv äriühing ja isikuandmete vastutav töötleja. Volitatud töötlejana töötleme Me isikuandmeid vastavalt isikuandmete vastutava töötleja kirjalikele juhistele ja kui on sõlmitud andmetöötlusleping siis vastavalt lepingule.

Vastutava töötlejana saame isikuandmed otse andmesubjektilt („Teie“) kui Te pöördute Meie poole (näiteks Meie veebilehe kaudu) või külastate Meie veebilehte („küpsised“). Vastutava töötlejana määrame Meie isikuandmete töötlemise eesmärgid ja vahendid ning tingimused.

Muuhulgas töötleme järgmisi isikuandmeid:

 • isiklikke andmeid, nt eesnimi, perekonnanimi, isikukood, sünniaeg;
 • kontaktandmeid, nt aadress, telefoninumber, e-posti aadress, suhtluskeel;
 • arve andmeid, nt andmed ostmise kohta;
 • „küpsiste“ andmed.

 

 1. Isikuandmete töötlemise eesmärgid

Me töötleme isikuandmeid järgnevatel eesmärkidel:

 • Teie taotluste ja päringute menetlemiseks;
 • Teile teadete edastamiseks;
 • seoses teenuste osutamisega ja teenuste osutamise ettevalmistamisega (s.o lepingu täitmiseks, lepingueelsete läbirääkimiste pidamiseks);
 • õigusaktidest tulenevate Meie õiguste realiseerimiseks ja kohustuste täitmiseks (nt raamatupidamiskohustuse täitmiseks);

 

 1. Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused

Me töötleme isikuandmeid kooskõlas Eestis kehtivate õigusaktide nõuetega.

Isikuandmete töötlemise õiguslikuks aluseks on peamiselt Teie nõusolek (Andmekaitsetingimuste punkt 3(1)) ja Meie õigustatud huvi (Andmekaitsetingimuste punkt 3(2)), samuti sõlmitud kliendilepingu täitmine (Andmekaitsetingimuste punkt 3(3)), aga ka juriidilise kohustuse täitmine (Andmekaitsetingimuste punkt 3(4)).

 

 1. Väärtused ja üldpõhimõtted, mida järgime isikuandmete töötlemisel

Meil on isikuandmete töötlemiseks alati olemas õiguslik alus, st Me töötleme isikuandmeid seaduslikult.

Meil on isikuandmete töötlemiseks määratud selged eesmärgid ja Me töötleme isikuandmeid ainult nendel eesmärkidel.

Me järgime isikuandmete töötlemisel minimaalsuse põhimõtet, s.t töötleme ainult asjakohaseid ja vajalikke isikuandmeid.

Me anname endast parima, et isikuandmeid oleksid kaitstud. Rakendame isikuandmete kaitseks erinevaid meetmeid (füüsilisi, tehnilisi, organisatoorseid).

Me edastame isikuandmeid ainult nendele isikutele, kellel on selleks seaduslik õigus (ametiasutused, järelevalveasutused) või kellega oleme sõlminud andmetöötluslepingu (Meie volitatud töötlejad).

Me säilitame isikuandmeid ainult nii kaua kuni säilitamine on nõutav õigusaktide või lepingu kohaselt või vajalik Meie äritegevuseks. Säilitamise lõpetamisel kustutame isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Küpsised

Me kasutame oma veebilehel ”küpsiseid”, millega saate nõustuda, kui otsustate Meie veebilehte kasutada. „Küpsised“ on väikesed tekstifailid, mis salvestuvad veebilehe külastaja arvuti kõvakettale ja aitavad Meil Teile pakutavaid veebilehe teenuseid parandada ja neid Teie jaoks mugavamaks muuta.

Me kasutame hädavajalikke „küpsiseid“, mis on olulised veebilehel ringiliikumiseks, veebilehe funktsioonide kasutamiseks ning Teile Teie poolt valitud teenuste osutamiseks. Ilma nende „küpsisteta“ ei saa Me Teile veebilehte kuvada ega teenuseid osutada.

Me kasutame ka teisi „küpsiseid“, näiteks statistilisi (koguvad infot selle kohta, kuidas kasutajad veebilehte kasutavad, et parandada veebilehe toimimist) ja eelistuste (võimaldavad meelde jätta kasutaja tehtud valikuid ja tunnuseid, pakkuda personaalsemaid ja mugavamaid võimalusi veebilehe kasutamiseks) „küpsiseid“.
Lisaks kasutame ka kolmandate osapoolte „küpsiseid“, nt:

Google Analytics „küpsised“ – kasutame veebilehe liikluse analüüsimiseks, et analüüsida, kas tegemist on uue või naasva külastajaga, mis veebilehti külastatakse, kui kaua veebilehel ollakse ja kust külastajad meie veebilehele tulevad. Taoline info on oluline meile selleks, et saaksime paremini mõista veebilehe külastajate käitumist ja parandada seeläbi oma veebilehe kasutajakogemust.

Google küpsised võimaldavad Meil suunata Teile reklaame ja mõõta taoliste reklaamide efektiivsust.

Veebilehe külastajana on Teil võimalik oma soovi kohaselt küpsiste salvestumist oma seadmesse keelata või piirata. Samuti saate kõik küpsised, mis on seni teie seadmesse salvestunud, ära kustutada. Selleks tuleb teil muuta oma isikliku veebilehitseja privaatsusseadeid. Samas ei pruugi keelatud või piiratud küpsiste korral kõik veebilehe funktsionaalsused töötada.

 

 1. Teie õigused seonduvalt isikuandmetega

Teil on õigus tutvuda oma isikuandmetega.

Teil on õigus nõuda oma isikuandmete parandamist.

Teil on õigus olla unustatud, st Teil on õigus nõuda, et Me kustutaksime Teie isikuandmed.

Teil on teatud juhtudel õigus keelata või piirata oma isikuandmete töötlemist teatud ajaks (nt kui olete esitanud vastuväite isikuandmete töötluse osas).

Teil on õigus esitada Meile oma isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid, kui Teie isikuandmete töötlemine toimub Meie õigustatud huvist või avalikust huvist lähtudes.

Teil on õigus esitada Meie kohta isikuandmete töötlemise osas kaebus Andmekaitse Inspektsioonile (www.aki.ee).

Rohkem infot oma õiguste kohta leiate andmekaitse üldmääruse 3.peatükist.

Kui soovite kasutada mõnda ülaltoodud õigust või esitada küsimusi isikuandmete kaitse kohta siis palun esitage Meile vastavasisuline taotlus e-posti aadressil  info@puidukoda.eu. Vastame Teie taotlusele e-kirja teel reeglina mitte hiljem kui ühe kuu jooksul. Palun arvestage, et kui Teile on vaja väljastada Isikuandmeid, peame eelnevalt kontrollima Teie isikusamasust.

 

 1. Isikuandmete avalikustamine

Teie isikuandmeid on konfidentsiaalsed. Avaldame isikuandmeid vaid siis kui vastav kohustus tuleneb otseselt mõnest õigusaktist. Meie volitatud töötlejale avaldame isikuandmeid, olles eelnevalt sõlminud kirjaliku andmetöötluslepingu.

Isikuandmete töötlemine toimub reeglina Euroopa majanduspiirkonna (lisaks EL-i riikidele Norra, Island ja Liechtenstein) piires. Juhul, kui Meil on vaja edastada Isikuandmeid väljaspoole Euroopa majanduspiirkonda, siis toimub edastus isikuandmete kaitse üldmääruse nõuete kohaselt.

 

 1. Isikuandmete säilitamine

Me säilitame Isikuandmeid nii kaua kuni see on kohustuslik või lubatud õigusaktide kohaselt või vajalik määratud eesmärkide saavutamiseks.

Vaidlustega seotud isikuandmeid säilitame kuni nõude aegumiseni.

Pärast Isikuandmete säilitamise tähtaja möödumist kustutame Isikuandmed jäädavalt.

 

 1. Mida teha isikuandmete rikkumise korral?

Palun teavitage Meid koheselt Teile teadaolevatest isikuandmete rikkumisest või rikkumise ohust aadressil  info@puidukoda.eu. Me suhtume isikuandmete turvalisuse teemasse tõsiselt ning reageerime koheselt võimalikule rikkumisjuhule.